NMP Recruitment 2017
      பத்திரிகை செய்தி
      விண்ணப்ப படிவம்
      சத்துணவு சமையல் உதவியாளர் நேரடி நியமன அறிவிக்கை
      சத்துணவு சமையல் உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கான இனசுழற்ச்சி பட்டியல்
      சத்துணவு சமையல் அமைப்பாளர் நேரடி நியமன அறிவிக்கை
      சத்துணவு சமையல் அமைப்பாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கான இனசுழற்ச்சி பட்டியல்