இந்த வலைத்தளம் எல்லா பயனர்களுக்கும் எளிதில் அணுகுவதை உறுதி செய்ய பயன்பாட்டில் உள்ள சாதனம், தொழில்நுட்பம் அல்லது திறன்பொருட்படுத்தாமல் உபயோகிக்க முடிந்த அளவு வழி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வலைத்தளத்தில் சில அணுகல் விருப்பத்தேர்வுகளை உங்களுக்கு வழங்கியுள்ளோம், இது எழுத்துரு அளவை அதிகரிக்க அல்லது குறைக்க மற்றும் உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளின் படி இந்த வலைத்தளத்தின் முரணை மாற்ற உதவுகிறது.எழுத்து அளவு மாற்றம்

எழுத்து அளவைக் கூட்ட - எழுத்து அளவைக் கூட்ட

எழுத்து அளவைக் குறைக்க - எழுத்து அளவைக் குறைக்க

சரியான எழுத்து அளவு - இயல்பான எழுத்து அளவு

முரண் மாற்றம்

உயர் முரண் - உயர் முரண்

இயல்பான முரண் - இயல்பான முரண்

வண்ண மாற்றம்

Saffron Color Theme - ஆரஞ்சு வண்ணம்

Dark Theme - கரு நிற வன வண்ணம்

Default blue theme - இயல்பான(நீல) வண்ணம்