செ.வெ எண் : 2 அரசு தலைமை மருத்துவமனை செவிலியர் பயிற்சி மாணவியர்கள் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி – 02.04.2019