மூடு

செ.வெ எண் : 21 டாக்டர் ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் தேசிய நினைவகம் அருகே வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மணல் சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்ட நிகழ்வு – 12.04.2019