செ.வெ எண் 55_மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களை சட்ட மன்ற தொகுதி வாரியாக பிரித்து ஒதுக்கீடு செய்வதற்காக கணினி மூலம் குலுக்கல்_25/03/2019