மூடு

செ.வெ எண்:05 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட தேர்தல் தளவாடப் பொருட்களை வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான வாகனங்கள் தயார் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் தகவல்_04/04/2021