மூடு

செ.வெ எண்:08_முதலமைச்சரின் பெண்குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போது 18 வயது நிரம்பிய பெண்குழந்தைகளுக்கு முதிர்வுத்தொகை பெற அணுகலாம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்_07/07/2021