மூடு

செ.வெ எண்:30 இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒன்றிணைந்து தயாரித்துள்ள கை சுத்திகரிப்பானை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்_21/03/2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/03/2020
செ.வெ எண்:30 இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒன்றிணைந்து தயாரித்துள்ள கை சுத்திகரிப்பானை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்_21/03/2020

PR NO:30_CORONA VIRUS_HAND SANITIZERS _INSPECTION_21/03/2020