மூடு

செ.வெ எண்:32_இராமநாதபுரம் மாவட்டம் 2214 விவசாயிகள் மூலம் 2766 ஏக்கர் பரப்பளவில் இரண்டாம் போக சாகுபடி செய்ய ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் பாராட்டு_31/05/2021