மூடு

செ.வெ எண்:55 தீபாவளி பண்டிகை கால பதார்த்தங்களை உணவு பாதுகாப்புத் துறையில் பதிவு பெற்ற நிறுவனங்களில் மட்டுமே நுகர்வோர்கள் வாங்க வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்_24/10/2019