மூடு

செ.வெ எண்:58_சமுதாயத்திறன் பள்ளியின் மூலம் மகளிர் தொழில்திறன் பயிற்சி பெற்று பொருளாதார முன்னேற்றம் பெற்றிட வேண்டுமென மாவட்டஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வேண்டுகோள்_24/01/2023