மூடு

செ.வெ எண்:67_வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் தங்களது தபால் வாக்குகளை தேர்தல் பயிற்சி மையங்களிலேயே நேரில் செலுத்திட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது_31/03/2021