மூடு

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2021

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2021 (01/12/2020 முதல் 15/12/2020 வரை )
வ.எண். சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1. 209 – பரமக்குடி (தனி) View View View View
2. 210 – திருவாடனை View View View View
3. 211 – இராமநாதபுரம் View View View View
4. 212 – முதுகுளத்தூர் View View View View
சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2021 (16/11/2020 முதல் 30/11/2020 வரை )
வ.எண். சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1. 209 – பரமக்குடி (தனி) View View View View
2. 210 – திருவாடனை View View View View
3. 211 – இராமநாதபுரம் View View View View
4. 212 – முதுகுளத்தூர் View View View View