மூடு

211 – இராமநாதபுரம் வேட்பாளர் தேர்தல் செலவு விவரங்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் – 2021

 

வ.எண் வேட்பாளர் பெயர் 25/03/2021 01/04/2021 05/04/2021 சுருக்கம்
1 அல்லாபிச்சை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
2 காதர்பாட்சா முத்துராமலிங்கம் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
3 து.குப்புராமு அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
4 அமுதன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
5 க.இளங்கோ அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
6 கே.பி.சரவணன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
7 ஜி.முனியசாமி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
8 ரூ.ச.வில்கெல்ம் பெஞ்சமின் ஆனந்த் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
9 வே.ஜெயபிரகாஷ் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
10 அசன் அலி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
11 கா.குருந்தப்பன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
12 சலீம் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
13 சு.சுரேஷ் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
14 சூர்யபிரகாஸ் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
15 ப.மலைச்சாமி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
16 க.மிஸ்ரா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
17 நா.முனியசாமி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
18 ஈ.வினோத் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
19 பா.விஜயபிரகாஷ் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை