மூடு

ஊரக வளர்ச்சி அலகில்,அரசு தலைப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர்,பதிவறை எழுத்தர் மற்றும் இரவுக் காவலர் காலிப்பணி இடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

ஊரக வளர்ச்சி அலகில்,அரசு தலைப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர்,பதிவறை எழுத்தர் மற்றும் இரவுக் காவலர் காலிப்பணி இடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஊரக வளர்ச்சி அலகில்,அரசு தலைப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர்,பதிவறை எழுத்தர் மற்றும் இரவுக் காவலர் காலிப்பணி இடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

ஊரக வளர்ச்சி அலகில்,அரசு தலைப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர்,பதிவறை எழுத்தர் மற்றும் இரவுக் காவலர் காலிப்பணி இடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

09/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (1,010 KB)