மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மானிய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியம் 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 மண்டபம் (பார்க்க) (பார்க்க)
2 இராமநாதபுரம் (பார்க்க) (பார்க்க)
3 இராஜசிங்கமங்கலம் (பார்க்க) (பார்க்க)
4 திருப்புல்லாணி (பார்க்க) (பார்க்க)
5 திருவாடனை (பார்க்க) (பார்க்க)
6 போகலூர் (பார்க்க)
7 கடலாடி (பார்க்க) (பார்க்க)
8 கமுதி (பார்க்க) (பார்க்க)
9 முதுகுளத்தூர் (பார்க்க)
10 நயினார் கோயில் (பார்க்க)
11 பரமக்குடி (பார்க்க) (பார்க்க)
வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியம் 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 மண்டபம் (பார்க்க) (பார்க்க)
(பார்க்க)
2 இராமநாதபுரம்
3 இராஜசிங்கமங்கலம் (பார்க்க)
4 திருப்புல்லாணி (பார்க்க)
5 திருவாடனை (பார்க்க)
6 போகலூர்
7 கடலாடி
8 கமுதி (பார்க்க)
9 முதுகுளத்தூர்
10 நயினார் கோயில்
11 பரமக்குடி (பார்க்க)
கிராம ஊராட்சிகள்
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியம் 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 மண்டபம் (பார்க்க) (பார்க்க)
(பார்க்க)
(பார்க்க)       (பார்க்க)
(பார்க்க)
2 இராமநாதபுரம் (பார்க்க) (பார்க்க) , (பார்க்க), (பார்க்க), (பார்க்க), (பார்க்க), (பார்க்க) (பார்க்க)
3 இராஜசிங்கமங்கலம் (பார்க்க), (பார்க்க) (பார்க்க), (பார்க்க)    (பார்க்க) (பார்க்க)
4 திருப்புல்லாணி (பார்க்க)
5 திருவாடனை (பார்க்க) (பார்க்க)
6 போகலூர் (பார்க்க) (பார்க்க)
7 கடலாடி (பார்க்க) (பார்க்க) , (பார்க்க), (பார்க்க)    (பார்க்க) (பார்க்க)    (பார்க்க) (பார்க்க)    (பார்க்க)
8 கமுதி (பார்க்க), (பார்க்க) (பார்க்க), (பார்க்க)    (பார்க்க)
9 முதுகுளத்தூர் (பார்க்க) (பார்க்க) (பார்க்க)
10 நயினார் கோயில் (பார்க்க) (பார்க்க) (பார்க்க)    (பார்க்க)
11 பரமக்குடி (பார்க்க) , (பார்க்க)    (பார்க்க)    (பார்க்க) (பார்க்க)    (பார்க்க)