மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் கீழக்கரை வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட தலையாரி தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 1.5ஏக்கர் கடற்பரப்பில் பவளப்பாறைகள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் கீழக்கரை வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட தலையாரி தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 1.5ஏக்கர் கடற்பரப்பில் பவளப்பாறைகள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

07/11/2023 20/11/2023 பார்க்க (3 MB)
விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் தூத்துக்குடி வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட காரைச்சல்லி தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 1.5ஏக்கர் கடற்பரப்பில் பவளப்பாறைகள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் தூத்துக்குடி வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட காரைச்சல்லி தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 1.5ஏக்கர் கடற்பரப்பில் பவளப்பாறைகள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

07/11/2023 20/11/2023 பார்க்க (3 MB)
விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட இராமேஸ்வரம் தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 1.5ஏக்கர் கடற்பரப்பில் பவளப்பாறைகள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட இராமேஸ்வரம் தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 1.5ஏக்கர் கடற்பரப்பில் பவளப்பாறைகள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

07/11/2023 20/11/2023 பார்க்க (3 MB)
விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட குருசடை தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 1.5ஏக்கர் கடற்பரப்பில் கடற்புற்கள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட குருசடை தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 1.5ஏக்கர் கடற்பரப்பில் கடற்புற்கள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

07/11/2023 20/11/2023 பார்க்க (3 MB)
விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் இராமநாதபுரம் வன உயிரின வனச்சரகம் -பாக்ஜலசந்தி பகுதியில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 3 ஏக்கர் கடற்பரப்பில் கடற்புற்கள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் இராமநாதபுரம் வன உயிரின வனச்சரகம் -பாக்ஜலசந்தி பகுதியில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 3 ஏக்கர் கடற்பரப்பில் கடற்புற்கள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

07/11/2023 20/11/2023 பார்க்க (3 MB)
விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் கீழக்கரை வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட ஆணைப்பார் தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 2 ஏக்கர் கடற்பரப்பில் கடற்புற்கள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

விருப்பம் தெரிவித்தல் வன உயிரினக் கோட்டம் , இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் கீழக்கரை வன உயிரின வனச்சரகம் வரம்பிற்குட்பட்ட ஆணைப்பார் தீவுக்கு அருகில் உள்ள வளம் குன்றிய பகுதியில் 2 ஏக்கர் கடற்பரப்பில் கடற்புற்கள் மறு சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்-தொடர்பாக

07/11/2023 20/11/2023 பார்க்க (3 MB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வன உயிரினக் கோட்டம், இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகம் குருசடை தீவு பகுதியில் திறந்த விளக்க மையம் கட்டுமானப் பணி மேற்கொள்ளுதல்- தொடர்பாக

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வன உயிரினக் கோட்டம், இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகம் குருசடை தீவு பகுதியில் திறந்த விளக்க மையம் கட்டுமானப் பணி மேற்கொள்ளுதல்- தொடர்பாக

07/11/2023 16/11/2023 பார்க்க (194 KB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வன உயிரினக் கோட்டம், இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகத்தில் சுற்றுச்சூழல் குடிசைகள் கட்டுமானப் பணி மேற்கொள்ளுதல்- தொடர்பாக

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வன உயிரினக் கோட்டம், இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகத்தில் சுற்றுச்சூழல் குடிசைகள் கட்டுமானப் பணி மேற்கொள்ளுதல்- தொடர்பாக

07/11/2023 16/11/2023 பார்க்க (169 KB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வன உயிரினக் கோட்டம், இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகத்தில் ஓங்கி வடிவத்துடன் ( Dolphine model ) தகவல் பலகை நிறுவும் பணி மேற்கொள்ளுதல்- தொடர்பாக

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வன உயிரினக் கோட்டம், இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகத்தில் ஓங்கி வடிவத்துடன் ( Dolphine model ) தகவல் பலகை நிறுவும் பணி மேற்கொள்ளுதல்- தொடர்பாக

07/11/2023 16/11/2023 பார்க்க (184 KB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வன உயிரினக் கோட்டம், இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகம் குருசடை தீவில் சிங்கிலி தீவு நோக்கி 15 மீ நீளத்தில் விதான நடை பாதை ( Canopy walk ) அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளுதல்- தொடர்பாக

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வன உயிரினக் கோட்டம், இராமநாதபுரம் 2023-24ம் ஆண்டிற்கு ” வன உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களை ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு ” திட்டத்தின் கீழ் மண்டபம் வன உயிரின வனச்சரகம் குருசடை தீவில் சிங்கிலி தீவு நோக்கி 15 மீ நீளத்தில் விதான நடை பாதை ( Canopy walk ) அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளுதல்- தொடர்பாக

07/11/2023 16/11/2023 பார்க்க (187 KB)