ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2017 31/12/2017 பதிவிறக்கங்கள்(687 KB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சாதாரண கற்கள் மற்றும் சரளை 13/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(764 KB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – மண் மற்றும் களி மண் 13/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(818 KB)
மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – செங்கல் களிமண் 13/06/2019 பதிவிறக்கங்கள்(657 KB)