மூடு

இராமேஸ்வரம்

கோவில் கோபுரம்
படத்தைப்பார்க்க இராமநாதசுவாமி கோவில் கோபுரம்
கோவில் கிழக்கு கோபுரம்
படத்தைப்பார்க்க இராமநாதசுவாமி கோவில் கிழக்கு கோபுரம்
கோவில் யானை
படத்தைப்பார்க்க இராமநாதசுவாமி கோவில் யானை
இராமநாதசுவாமி கோவில் 3வது தாழ்வாரம்
படத்தைப்பார்க்க இராமநாதசுவாமி கோவில் தாழ்வாரம்