மூடு

திரு உத்திரகோசமங்கை

திருஉத்திரகோசமங்கை கோவில்

திரு உத்திரகோசமங்கை கோவில் கோபுரம்
படத்தைப்பார்க்க திரு உத்திரகோசமங்கை
திரு உத்திரகோசமங்கை கோவில் உள்ளே
படத்தைப்பார்க்க திரு உத்திரகோசமங்கை கோவில் உள்ளே
திரு உத்திரகோசமங்கை கோவில் குளம்
படத்தைப்பார்க்க திரு உத்திரகோசமங்கை கோவில் குளம்
திரு உத்திரகோசமங்கை கோவில் கோபுரக் காட்சி
படத்தைப்பார்க்க திரு உத்திரகோசமங்கை கோவில் காட்சி